"वासुदेव उवाच"
"प्रत्येक मनुष्याचा उत्तम गुरु हा त्याचा आत्माच असतो."