"वासुदेव उवाच"
"इंद्रियांद्वारे मिळविलेल्या भौतिक ज्ञानाचा गर्व न केल्यास अध्यात्मज्ञान ग्रहण करता येतं."