"वासुदेव उवाच"
"सेवा करतो आहोत म्हणजे आपण आपल्यावरच उपकार करतो आहोत ही भावना मनात बाळगल्याशिवाय मनात समता येणार नाही."
(अ)घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र
रामरक्षा स्तोत्र
परमपूज्य सद्गुरु, श्री वासुदेव वामन बापट गुरुजी यांची ग्रंथगंगा
आत्मिक बळ
प्रपंच आणि परमार्थ