"वासुदेव उवाच"
"इंद्रियांद्वारे मिळविलेल्या भौतिक ज्ञानाचा गर्व न केल्यास अध्यात्मज्ञान ग्रहण करता येतं."
(अ)घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र
रामरक्षा स्तोत्र
परमपूज्य सद्गुरु, श्री वासुदेव वामन बापट गुरुजी यांची ग्रंथगंगा