"वासुदेव उवाच"
"विश्‍वकल्याणाच्या हेतूने प्रेरित होऊन प्रज्वलित केलेली एखादी छोटी पणतीसुद्धा झगमगाटाच्या ईर्षेने प्रज्ज्वलित केलेल्या दीपमाळेपेक्षा अधिक परिणामकारक ठरते."
(अ)घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र
रामरक्षा स्तोत्र
परमपूज्य सद्गुरु, श्री वासुदेव वामन बापट गुरुजी यांची ग्रंथगंगा