"वासुदेव उवाच"
"जे पाप पुण्याच्या चक्रातून मनुष्याला तारून नेतं ते तीर्थ."
(अ)घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र
रामरक्षा स्तोत्र
परमपूज्य सद्गुरु, श्री वासुदेव वामन बापट गुरुजी यांची ग्रंथगंगा
आत्मिक बळ
प्रपंच आणि परमार्थ