"वासुदेव उवाच"
"परिवर्तन हा सृष्टीचा नियम असल्याने सुखाच्या गतकालीन अस्तित्वाचं दु:ख उगाळत बसू नये आणि स्मरण झालं तरी त्याचं चिंतन करू नये."
(अ)घोरकष्टोद्धरण स्तोत्र
रामरक्षा स्तोत्र
परमपूज्य सद्गुरु, श्री वासुदेव वामन बापट गुरुजी यांची ग्रंथगंगा