"वासुदेव उवाच"
"मनातील विकल्पांच्या सावल्यांचा नाश करण्याचं सामर्थ्य फक्त सत्याच्या प्रकाशाकडे आहे."