"वासुदेव उवाच"
"मनातील भेदात्मक द्विदल बीजाचा जेव्हा एकत्वाच्या ज्ञानाद्वारे नाश होतो, तेव्हा तो मानव आपोआपच देवत्वापर्यंत पोहोचतो."