"वासुदेव उवाच"
"जे पाप पुण्याच्या चक्रातून मनुष्याला तारून नेतं ते तीर्थ."