"वासुदेव उवाच"
"नम्र होणं ही भक्ताची मोठीच शक्ती आहे."