"वासुदेव उवाच"
"सेवा करतो आहोत म्हणजे आपण आपल्यावरच उपकार करतो आहोत ही भावना मनात बाळगल्याशिवाय मनात समता येणार नाही."